kleinert-WEB.net

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (GTC)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (GTC) สำหรับหน้า “Kleinert-WEB.net”

1. ข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามที่ระบุไว้โดยไม่มีการอ้างความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเฉพาะเจาะจงใดๆ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเอกสารนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ตัดตอนมา ไฟล์ หรือเอกสารใดๆ ทุกคนได้รับอนุญาตให้ดู คัดลอก พิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: เอกสารนี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
เท่านั้น สำเนาของเอกสารนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดจะต้องมีคำชี้แจงลิขสิทธิ์นี้และเครื่องหมายลิขสิทธิ์ของผู้ดำเนินการ เอกสาร สำเนาของเอกสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ตลอดเวลา และการใช้งานทั้งหมดจะต้องยุติลงทันทีเมื่อมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการ

2. การรับรองตามสัญญาและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ “Kleinert-WEB.net” พร้อมให้บริการแก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ ความพร้อมใช้งานของบริการ การสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน »Kleinert-WEB.net« หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ
ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อเสนอ
ในขอบเขตที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดต่อความประมาทเลินเล่อและเจตนาอย่างร้ายแรงเท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และใช้บนหน้าเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น
เอกสารฉบับนี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรืออื่นๆ หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อาจมีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ ผู้ดำเนินการอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ได้ตลอดเวลา

3. เรื่องสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (GTC) ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมด (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและอิเล็กทรอนิกส์) กับ Macxony Co., LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า macxony) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของพันธมิตรตามสัญญาระหว่างประเทศจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อตกลงย่อยจะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ (ไม่ใช่ทางอีเมล) ข้อความด้วยวาจาโดยทั่วไปไม่มีผลผูกพัน

3.1 ข้อเสนอ / สัญญา / การสิ้นสุด

คำสั่งซื้อจะสรุปด้วยลายเซ็นต์ของใบสมัครของลูกค้าหรือผ่านคำสั่งซื้อออนไลน์ทางอีเมล ราคาที่ถูกต้อง ณ วันที่ในใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกใช้ในการคำนวณ สัญญาจะสรุปได้เบื้องต้นเป็นเวลาหนึ่งปีและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันจนถึงสิ้นเดือน

3.2 ราคา/เงื่อนไขการชำระเงิน

การเรียกเก็บเงิน/การออกใบแจ้งหนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการและ/หรือส่งมอบสินค้า โดยทั่วไปการชำระเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ (หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / Paypal เว้นแต่จะตกลงเป็นรายบุคคล) ระยะเวลาการชำระเงินคือ 7 วันสุทธิ วันที่ได้รับการชำระเงินถือเป็นวันชี้ขาด เช็คจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับเครดิต/ตีมูลค่าให้กับเราแล้วเท่านั้น หากเกินกำหนดเวลาการชำระเงิน เรามีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยธนาคารตามธรรมเนียม ในกรณีที่ชำระเงินล่าช้า ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระทันที หากมีการส่งคืนการหักบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อ เราสามารถเรียกชำระเงินล่วงหน้าได้ หากผู้ซื้อค้างชำระภาระผูกพันของเขา เรามีสิทธิ์หยุดการจัดส่ง/บล็อกบัญชี โดยขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องอื่น ๆ เราสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 25 ยูโรอันเป็นผลจากการบล็อกและอาจเรียกร้องค่าชดเชยได้ บริการของเราประกอบด้วยการสนับสนุนทางอีเมล ซึ่งจำกัดเฉพาะการบำรุงรักษาบัญชี/เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ระยะเวลาการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับข้อบังคับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ SEPA คือ 2 วัน

3.3 ส่วนลด

เราให้ส่วนลดสูงสุดถึง 10% หากคุณชำระเงินล่วงหน้า 12 หรือ 24 เดือน หากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลงก่อนสิ้นเดือนที่ชำระไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่เหลือ การยุติในส่วนของเรานั้นเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอย่างร้ายแรงในส่วนของลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ บัญชีจะถูกลบทันที

3.4 การบริการ ระยะเวลาสัญญา

ด้วยการยอมรับคำสั่งซื้อและการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บและรหัสผ่าน สัญญาสำหรับการใช้บริการของเราจึงได้ข้อสรุป คำนวณตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ สัญญาจะสรุปได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

  • เมื่อสั่งซื้อพื้นที่จัดเก็บเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยมีระยะเวลาแจ้งเตือนรายวัน 30 ช่วง ณ สิ้นเดือน และจะขยายออกไปอีกหนึ่งเดือนโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประกาศยุติ

  • เมื่อสั่งซื้อชื่อโดเมนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนและจะขยายเวลาออกไปอีกปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะประกาศยุติอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งปี

  • เมื่อสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลาขั้นต่ำคือระยะเวลาที่เลือกเมื่อมีการสรุปสัญญา หลังจากนั้นสัญญาจะขยายออกไปในระยะเวลาเดียวกันหากไม่มีการยกเลิกที่เหมาะสม 4 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดสัญญา

สัญญาที่สรุปในแต่ละกรณีสามารถยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเวลาที่กล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องให้เหตุผล ส่วนเกินของขนาดพื้นที่จัดเก็บที่ตกลงตามสัญญาจะถูกเรียกเก็บเงินทุกสิ้นเดือน ซึ่งอาจต้องชำระเงินล่วงหน้าล่วงหน้า

3.5 ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนกับ NIC ที่เกี่ยวข้องโดย Macxony หรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาต ข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะถูกส่งไปยัง NIC ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถสันนิษฐานได้ว่าชื่อโดเมนนั้นมีอยู่จริงและได้รับการจัดสรรเมื่อได้รับการยืนยันจาก NIC ที่เกี่ยวข้องหรือจากเราแล้วเท่านั้น ความรับผิดหรือการรับประกันใดๆ สำหรับการจัดสรรชื่อโดเมนที่สั่งซื้อจะไม่รวมอยู่ใน Macxony หากค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับชื่อโดเมนรวมอยู่ในราคาบัญชีแล้ว ราคาโดเมนสำหรับปีที่เกี่ยวข้อง (ระบุโดย NIC ที่เกี่ยวข้อง) จะต้องชำระเต็มจำนวนในกรณีที่มีการยกเลิก ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

3.6 การรับประกัน / การรับประกัน / การสำรองข้อมูล

3.6.1 พื้นที่เว็บ/การสำรองข้อมูล

ลูกค้าปลดเปลื้อง Macxony จากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้ Macxony จะไม่รับผิดชอบในการสำรองไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในบัญชี/เซิร์ฟเวอร์

เท่าที่ข้อมูลถูกส่งไปยังบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าจะสร้างสำเนาสำรองขึ้นมา

ลูกค้าจะได้รับชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาข้อเสนอของเขา เขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างเป็นความลับและต้องรับผิดต่อการใช้ในทางที่ผิดอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าทราบดีว่าเนื่องจากโครงสร้างของอินเทอร์เน็ต จึงมีความเป็นไปได้ที่จะดักจับข้อมูลที่ส่ง ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงนี้ Macxony จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรักษาความลับของข้อความอีเมลหรือข้อมูลอื่นที่ส่งผ่าน

Macxony ไม่รับประกันว่าบัญชี/เซิร์ฟเวอร์จะเหมาะสมกับบริการหรือซอฟต์แวร์เฉพาะหรือสามารถใช้ได้อย่างถาวร บริการของ Macxony คือการจัดหาบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการหยุดชะงักภายในอินเทอร์เน็ต การกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Macxony หรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งของบริษัทจะไม่รวมอยู่ในนั้น เว้นแต่การละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ (ภาระผูกพันหลัก) ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาอย่างร้ายแรง ความรับผิดของ Macxony จะจำกัดอยู่เพียงความเสียหายที่ Macxony สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อสัญญาได้ข้อสรุป ความรับผิดของ Macxony สำหรับทรัพย์สินที่รับประกัน การบาดเจ็บส่วนบุคคล และกฎหมายบังคับยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

3.6.2 ความพร้อมใช้งาน

ความพร้อมใช้งานของเครือข่ายอย่างน้อย 99% โดยเฉลี่ยต่อปี จนถึงจุดที่ถ่ายโอนไปยังอินเทอร์เน็ต ขอแนะนำว่าลูกค้าอาจมีข้อจำกัดหรือความบกพร่องในการให้บริการของ Macxony ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Macxony สิ่งนี้ใช้โดยเฉพาะกับเวลาที่ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หรือสามารถเข้าถึงได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคหรืออื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Macxony Macxony มีหน้าที่ต้องใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงการบำรุงรักษาการทำงานของเครือข่ายและความสมบูรณ์ของเครือข่าย ดังนั้น Macxony จึงมีสิทธิ์ในการทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุออฟไลน์ชั่วคราวหรือเพื่อจำกัดประสิทธิภาพ

3.7 เนื้อหาที่เผยแพร่/ข้อมูลที่เก็บไว้

ลูกค้าปลดเปลื้อง Macxony จากความรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ส่งผ่านในบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ เขาจะไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สามตามข้อเสนอของเขา ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจ Macxony สามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและบล็อกบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ทันทีหากเนื้อหาของหน้าฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ แสดงภาพบุคคลที่สามในทางลบ หรือก่อให้เกิดความผิดต่อสาธารณะ Macxony ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า aaahosting.de ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกข้อเสนอของลูกค้าทันทีหากลูกค้าตั้งค่าสิ่งต่าง ๆ บนบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ของเขาซึ่งทำให้พฤติกรรมการดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์แย่ลง หรือหากบัญชี/เซิร์ฟเวอร์ใช้มากกว่า 20% ของการอ้างสิทธิ์ประสิทธิภาพระบบ/ทรัพยากรระบบ . ลูกค้ารับภาระเพิ่มเติมที่จะไม่เริ่มหนังสือเวียนการโฆษณาหรือการส่งจดหมายจำนวนมาก (แคมเปญการส่งไปรษณีย์) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านที่อยู่อีเมลในโดเมนของเขาโดยไม่ได้รับการร้องขอจากผู้รับอีเมล ตามความหมายของย่อหน้าข้างต้น ผู้ค้าปลีก/ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบบัญชีพื้นที่เว็บที่เกี่ยวข้องของลูกค้าด้วย การละเมิดจะส่งผลให้บัญชี/เซิร์ฟเวอร์ถูกบล็อกทันที เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น ภาพอนาจารเด็ก จะถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

3.8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าใช้กับเงื่อนไขการรับประกันและความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศใช้ไม่ได้

3.9 การเพิกถอน

คำแนะนำในการยกเลิกสำหรับผู้บริโภคตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB)

ผู้บริโภคตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB) สามารถเพิกถอนคำประกาศตามสัญญาได้ภายใน 14 วัน โดยไม่ต้องให้เหตุผลในรูปแบบข้อความ (เช่น จดหมาย โทรสาร , อีเมล). ระยะเวลาเริ่มต้นหลังจากได้รับคำแนะนำนี้ในรูปแบบข้อความ แต่ไม่ใช่ก่อนการสรุปสัญญาและไม่ใช่ก่อนการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านข้อมูลของเราตามมาตรา 246 § 2 ร่วมกับ§ 1 ย่อหน้า 1 และ 2 EGBGB เช่นเดียวกับของเรา ภาระผูกพันตามมาตรา 312e วรรค 1 ประโยค 1 BGB ร่วมกับมาตรา 246 § 3 EGBGB เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการยกเลิก ก็เพียงพอที่จะส่งการยกเลิกได้ทันเวลา

การเพิกถอนจะต้องส่งไปที่:

 

ผลที่ตามมาของการเพิกถอน

ในกรณีที่มีการเพิกถอนอย่างมีผล จะต้องส่งคืนบริการที่ได้รับจากทั้งสองฝ่าย และหากจำเป็น จะต้องส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย) หากคุณไม่สามารถคืนหรือคืนบริการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น ข้อดีการใช้งาน) หรือเพียงบางส่วนหรือเท่านั้นในสภาพที่เสื่อมโทรม คุณต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราในส่วนนี้ ซึ่งอาจหมายความว่าคุณยังคงต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในการชำระเงินตามสัญญาในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะถูกเพิกถอน ภาระผูกพันในการคืนเงินจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน ระยะเวลาจะเริ่มต้นสำหรับคุณเมื่อคุณส่งคำประกาศยกเลิกและสำหรับเราเมื่อได้รับ

คำแนะนำพิเศษ

สิทธิ์ในการยกเลิกของคุณจะหมดอายุก่อนกำหนดหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างสมบูรณ์ตามคำขอด่วนของคุณก่อนที่คุณจะใช้สิทธิ์ในการยกเลิก
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในการเพิกถอนใช้ไม่ได้กับสัญญาการขายทางไกลสำหรับการส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

4. การปกป้องข้อมูล

Macxony รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะในขอบเขตที่ผู้ใช้ยินยอมเท่านั้น และจำเป็นสำหรับการจัดทำและการดำเนินการตามสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อสร้างและประมวลผลความสัมพันธ์ตามสัญญา โดยทั่วไปจะต้องมีชื่อของลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดธนาคาร (ข้อมูลสินค้าคงคลัง) โดยปกติแล้วข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำว่าการจดทะเบียนโดเมนจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่ไปยังหน่วยงานจดทะเบียนระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ในฐานข้อมูล Whois ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจดทะเบียนโดเมน .de ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของโดเมน ผู้ติดต่อด้านธุรการและด้านเทคนิค และผู้ดูแลโซน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ตลอดจนที่อยู่อีเมลของฝ่ายเทคนิค ขณะนี้ผู้ติดต่อและผู้ดูแลระบบโซนถูกส่งไปยัง DENIC eG และเผยแพร่ในฐานข้อมูล DENIC ที่ http://www.denic.de บนอินเทอร์เน็ต

5. สถานที่เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้คือ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า หากลูกค้าเป็นผู้ค้า นิติบุคคลภายใต้กฎหมายมหาชน กองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน หรือไม่มีอำนาจพิจารณาคดีในประเทศ

6. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (GTC) เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับสัญญาทั้งหมดที่ทำกับ aaahosting.de นอกจากนี้ยังใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้ตกลงกันอย่างชัดแจ้งอีกครั้งก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าได้รับการยอมรับเมื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ Macxony / Kleinert-web.net หรือบริการ Maccxony / Kleinert-web.net เป็นครั้งแรก การยืนยันโต้แย้งจากผู้ใช้โดยอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกิจหรือการซื้อจะขัดแย้งกันในที่นี้

7. หมายเหตุตามพระราชบัญญัติบริการโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งข้อเสนอนี้อ้างถึงผ่านลิงก์ที่เรียกว่า ผู้ดำเนินการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ เว็บไซต์สามารถคลิกจากเว็บไซต์อื่นโดยที่เราไม่รู้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าลิงก์ ผู้ดำเนินการไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ เนื้อหา หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ไปยังเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ดำเนินการจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่มีความรู้เชิงบวกเกี่ยวกับเนื้อหานั้น (รวมถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือทางอาญา) และเป็นไปได้ทางเทคนิคและสมเหตุสมผลในการป้องกันการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริการโทรคมนาคม ผู้ดำเนินการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ

กรุณาส่งคำถามเกี่ยวกับ “Kleinert-WEB.net”/Macxony ไปยังผู้ดูแล  เว็บ

ความถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้อ้างถึง “Kleinert-WEB.net”
หากบางส่วนหรือสูตรเฉพาะของข้อความนี้ไม่ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ส่วนที่เหลือของเอกสารยังคงไม่ได้รับผลกระทบในเนื้อหาและความถูกต้อง