kleinert-WEB.net

สำนักพิมพ์

ความรับผิดต่อลิงก์ ลิงก์
ภายนอกบนเว็บไซต์ของเรานำไปสู่เนื้อหาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม สำหรับเนื้อหาเหล่านี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้รับแจ้งการละเมิด ลิงก์เหล่านี้จะถูกลบทันที

การระงับข้อพิพาทของสหภาพยุโรป 
คณะกรรมาธิการยุโรปจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับออนไลน์ การระงับข้อพิพาท (OS) พร้อม  : https://ec.europa.eu/consumers/odr/
ที่อยู่อีเมลของเราสามารถพบได้ด้านบนในสำนักพิมพ์

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เนื้อหาและผลงานที่เราสร้างขึ้นบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมัน การทำซ้ำ การแก้ไข การแจกจ่าย และการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือขอบเขตของลิขสิทธิ์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แต่งหรือผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง ตราบใดที่เราไม่ได้สร้างเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามจะถูกตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของบุคคลที่สามจะถูกทำเครื่องหมายไว้เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณรับทราบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ เราขอให้คุณแจ้งให้เราทราบตามนั้น ทันทีที่เราทราบการละเมิดกฎหมาย เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวทันที

การระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค/คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสากล 
เราไม่เต็มใจหรือมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

ที่มา:  https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 แสดงเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

 

 

 

แสดง คำประกาศการปกป้องข้อมูล
 แสดงคำปฏิเสธ

 

แม้จะมีการควบคุมเนื้อหาอย่างระมัดระวัง เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ภายนอก ผู้ดำเนินการของไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของตนแต่เพียงผู้เดียว ชื่อ ข้อกำหนด สัญลักษณ์และกราฟิกทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้อาจเป็นตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นของเจ้าของตามกฎหมาย สิทธิ์ในตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึงและใช้ทั้งหมดเป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความทันสมัย ​​ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ไว้ การเรียกร้องความรับผิดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่มีสาระสำคัญที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้หรือโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ได้รับการยกเว้นโดยพื้นฐาน โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีความผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลบบางส่วนของหน้าหรือข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหยุดเผยแพร่ชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม – ลิงก์? ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ข้อผูกมัดความรับผิดจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการทราบถึงเนื้อหา และจะเป็นไปได้ทางเทคนิคและสมเหตุสมผลสำหรับเขาที่จะป้องกันการใช้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผู้ให้บริการขอประกาศโดยชัดแจ้งว่า ในขณะที่ตั้งค่าลิงก์ ไม่พบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายในหน้าที่เชื่อมโยง ผู้ให้บริการไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการออกแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาหรือการประพันธ์ของหน้าที่เชื่อมโยง ดังนั้นเขาจึงออกห่างจากเนื้อหาทั้งหมดบนหน้าที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงกันโดยชัดแจ้ง คำชี้แจงนี้ใช้กับลิงก์และการอ้างอิงทั้งหมดที่ตั้งขึ้นภายในเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับรายการของบุคคลที่สามในสมุดเยี่ยมและฟอรัมสนทนาที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น ผู้ให้บริการเพจที่มีการอ้างอิงจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะนี้ ไม่ใช่บุคคลที่ ซึ่งอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางลิงก์เท่านั้น ผู้ให้บริการพยายามที่จะปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ของกราฟิก เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอ และข้อความที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ใช้กราฟิก เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอ และข้อความที่สร้างขึ้นเอง หรือใช้กราฟิก เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอที่ไม่มีใบอนุญาต และข้อความ ตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงในเว็บไซต์และอาจได้รับการคุ้มครองโดยบุคคลที่สามนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้และสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ้าของจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำกัด ข้อสรุปที่ว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิของบุคคลที่สาม ไม่ควรนำมาพิจารณาบนพื้นฐานของการกล่าวถึงเพียงอย่างเดียว ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่, ออบเจกต์ที่สร้างโดยผู้ให้บริการนั้นยังคงอยู่กับผู้ให้บริการเพจเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือใช้กราฟิก เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอ และข้อความในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ หากเปิดโอกาสให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่) การป้อนข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานความสมัครใจอย่างชัดแจ้ง การใช้บริการที่นำเสนอทั้งหมด – เท่าที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคและสมเหตุสมผล – อนุญาตโดยไม่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวหรือโดยการให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือนามแฝง หากบางส่วนหรือแต่ละสูตรของข้อความนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง